مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 فروش دفتر كار 250 متر تهران دارآباد
1396/06/01
فروش دفتر كار 3 خوابه 970 متر زمین 250 متر زیربن
 فروش آپارتمان 185 متر تهران دارآباد
1396/06/01
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1396/05/31
خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1396/05/31
اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/05/31
خرید خانه كلنگي 220 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 خرید دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1396/05/31
خرید دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه
 اجاره دفتر كار 120 متر تهران دارآباد
1396/05/30
اجاره دفتر كار 120 متر زیربنا طبقه سوم در 8 طبق
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/05/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 145 متر تهران دارآباد
1396/05/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 95 متر تهران دارآباد
1396/05/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 95 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 65 متر تهران دارآباد
1396/05/29
اجاره آپارتمان 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 85 متر تهران دارآباد
1396/05/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 55 متر تهران دارآباد
1396/05/29
خرید آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 142 متر تهران دارآباد
1396/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره آپارتمان 159 متر تهران دارآباد
1396/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 159 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
1396/05/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
1396/05/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زمین 70 متر زیربنا
 فروش آپارتمان 60 متر تهران دارآباد
1396/05/26
فروش آپارتمان 1 خوابه 500 متر زمین 60 متر زیربنا
 اجاره دفتر كار 275 متر تهران دارآباد
1396/05/26
اجاره دفتر كار 275 متر زیربنا طبقه در کل در 4 ط
 فروش آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
1396/05/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زمین 70 متر زیربنا
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
1396/05/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 60 متر تهران دارآباد
1396/05/26
فروش آپارتمان 1 خوابه 500 متر زمین 60 متر زیربنا
 اجاره دفتر كار 275 متر تهران دارآباد
1396/05/26
اجاره دفتر كار 275 متر زیربنا طبقه در کل در 4 ط
 خرید آپارتمان 112 متر تهران دارآباد
1396/05/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 112 متر تهران دارآباد
1396/05/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 134 متر تهران دارآباد
1396/05/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 134 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید آپارتمان 78 متر تهران دارآباد
1396/05/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1396/05/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 80 متر تهران دارآباد
1396/05/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 95 متر تهران دارآباد
1396/05/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد
1396/05/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 950 متر زمین 80 متر زیربنا
 خرید آپارتمان 148 متر تهران دارآباد
1396/05/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/05/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 950 متر زمین 90 متر زیربنا
 فروش آپارتمان 53 متر تهران دارآباد
1396/05/22
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/05/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 950 متر زمین 90 متر زیربنا
 فروش آپارتمان 53 متر تهران دارآباد
1396/05/22
فروش آپارتمان 1 خوابه 53 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/05/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه زیر ه
 خرید آپارتمان 108 متر تهران دارآباد
1396/05/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 65 متر تهران دارآباد
1396/05/19
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه سوم در