مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران دارآباد
1396/10/27
اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/10/27
فروش زمين 30000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/26
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره دفتر كار 120 متر تهران دارآباد
1396/10/26
اجاره دفتر كار 120 متر زیربنا طبقه سوم در 8 طبق
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/10/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه چهار
 اجاره دفتر كار 120 متر تهران دارآباد
1396/10/26
اجاره دفتر كار 120 متر زیربنا طبقه سوم در 8 طبق
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 120 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/10/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 135 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 خرید زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/10/26
خرید زمين 360 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 240 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 اجاره آپارتمان 103 متر تهران دارآباد
1396/10/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه ششم
 فروش آپارتمان 145 متر تهران دارآباد
1396/10/25
فروش آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/25
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 140 متر تهران دارآباد
1396/10/25
فروش آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
1396/10/24
خرید آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد
1396/10/24
خرید آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/24
خانه خرید خانه كلنگي 142 متر زمین
 اجاره آپارتمان 92 متر تهران دارآباد
1396/10/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/24
خرید خانه كلنگي 143 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 اجاره آپارتمان 104 متر تهران دارآباد
1396/10/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/23
فروش خانه كلنگي 40000 متر زمین طبقه ساير ، آشپز
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/23
فروش خانه كلنگي 40000 متر زمین طبقه ساير ، آشپز
 فروش آپارتمان 128 متر تهران دارآباد
1396/10/21
فروش آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 126 متر تهران دارآباد
1396/10/21
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران دارآباد
1396/10/21
اجاره دفتر كار 125 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبق
 اجاره آپارتمان 55 متر تهران دارآباد
1396/10/21
اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1396/10/21
فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید خانه كلنگي طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نما
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید خانه كلنگي 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید خانه كلنگي طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نما
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید خانه كلنگي 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید خانه كلنگي طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نما
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید خانه كلنگي 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/10/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د