مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/29
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه اجاره به خارجي- مبل
 اجاره خانه مستغلات 250 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/29
خانه اجاره خانه مستغلات 4 خوابه 600 متر زمین با
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/29
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 فروش مغازه 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/28
فروش مغازه 200 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/80- آب
 رهن آپارتمان 190 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/28
رهن آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 118 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 118 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/25
اجاره دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه 1/5
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/25
خانه اجاره دفتر كار 2 خوابه مسكوني اداري حتي مج
 خرید آپارتمان 134 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه دوم د
 رهن دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/25
رهن دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه 1/5 د
 خرید دفتر كار 220 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/25
خرید دفتر كار 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش دفتر كار 141 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/24
فروش دفتر كار 3 خوابه 141 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/23
اجاره دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه ششم د
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه جهار
 خرید دفتر كار 160 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/23
خرید دفتر كار 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید دفتر كار 89 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 89 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 230 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
اجاره آپارتمان 3 خوابه 230 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
اجاره آپارتمان 4 خوابه 400 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
اجاره آپارتمان 400 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبق
 رهن دفتر كار 171 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
رهن دفتر كار 1 خوابه 171 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
خانه اجاره آپارتمان 3 خوابه بازسازي - بيواسطه -
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
اجاره دفتر كار 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 45 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
خانه اجاره دفتر كار 1 خوابه ،آيفون تصويري
 فروش دفتر كار 171 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
فروش دفتر كار 1 خوابه 171 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 189 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
فروش دفتر كار 2 خوابه 189 متر زیربنا طبقه پنجم
 رهن خانه مستغلات 230 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
رهن خانه مستغلات 3 خوابه 230 متر زیربنا طبقه هم
 رهن خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
رهن خانه مستغلات 4 خوابه 400 متر زیربنا طبقه او
 رهن خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/22
رهن خانه مستغلات 400 متر زیربنا طبقه دوم در 3 ط
 خرید مغازه 29 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/21
خرید مغازه 29 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 14 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/21
خرید مغازه 14 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 اجاره ويلا 230 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/21
اجاره ويلا 12 خوابه 700 متر زمین 230 متر زیربنا
 اجاره ويلا 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/21
اجاره ويلا 700 متر زمین 400 متر زیربنا در 3 طبق
 خرید آپارتمان 368 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/21
خرید آپارتمان 4 خوابه 1266 متر زمین 368 متر زیرب
 خرید آپارتمان 242 متر تهران جردن آفريقا
1397/05/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 1266 متر زمین 242 متر زیرب